Dodatno izuzeće za proizvođače malih količina hrane

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u narodnim novinama NN 79/2017 naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani na temelju Zakona o informiranju potrošača o hrani. Ovim se Naputkom ujedno osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani.
Naputkom je određeno da se subjekt u poslovanju s hranom koji nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost smatra proizvođačem malih količina u smislu, a hrana koju proizvodi izuzeta je od obveznog navođenja nutritivne deklaracije. 
Subjekti u poslovanju s hranom, na zahtjev osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola, moraju imati pravovaljani dokument kojim dokazuju ispunjavanje navedenih uvjeta odnosno da nisu obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.