Novi krediti za poduzetnike sa značajno nižom kamatom

Dana 24.10.2017. HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. 
Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50% iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, dok će se preostalih 50% iz izvora poslovnih banaka plasirati po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.
Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobođenje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit, sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.
Krajnji korisnici „ESIF Kredita za rast i razvoj“ mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci, a dopuštena su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju.
Namjena za koju se sredstva mogu odobriti jesu ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30% iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom.
Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine). Najniži iznos kredita može biti 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.