Obrtnička komora Zagreb prikupila je informacije o svim raspisanim mjerama grada Zagreba i Zagrebačke županije

Obrtnička komora Zagreb prikupila je podatke svih raspisanih mjera i Javnih poziva koje su propisale gradske vlasti Zagrebačke županije. Mjere za pomoć gospodarstva  su propisane za pogođene obrtnike nastale pod posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19.

U želji da obrtnici imaju dostupne informacije na jednom mjestu i da se informiraju o svojim pravima i mogućnostima za ostvarenje potpore, sve su informacije složene po gradovima u nastavku.

 

GRAD ZAGREB

Gradska skupština Grada Zagreba, 19. ožujka 2020., donijela je Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo

Mjere će se primjenjivati za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020.:

 • Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine.
 • Poduzetnicima se produžuje rok plaćanja zakupnine za ožujak 2020. na 90 dana.
 • Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti umanjit će se za 30 % utvrđeni iznos obveze komunalne naknade.
 • Poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnost, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, oslobađaju se obveze komunalne naknade.

Odredbe se ne primjenjuju se na poslovne prostore za koje su obveznici plaćanja komunalne naknade predstavnička, izvršna i druga tijela Republike Hrvatske i Grada Zagreba, ostala tijela državne i lokalne vlasti, sudovi, te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili čiji je osnivač Republika Hrvatska, odnosno kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 • Korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade.

Ako se pokaže potreba za nastavak ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na poslovanje poduzetnika, ovlašćuje se gradonačelnik na produženje roka za primjenu mjera iz ove odluke.

Nadalje, Zagreb je 22. ožujka pogodio i potres koji se uzrokovao oštećenja brojnih objekata, a posljedice su dodatno utjecale i na uobičajeno obavljanje poslova.

Zagrebački holding sa svojim povezanim društvima već je ranije donio mjere pomoći građanima kao što su: odgoda plaćanja režija za umirovljenike, besplatni parking u garažama i na javnim površinama za građane pogođene potresom, besplatan odvoz oštećenih vozila, glomaznog otpada i šute, oslobađanje plaćanja režija za građane čiji su objekti značajnije oštećeni u potresu.

S obzirom da je i zakupnicima u poslovnim prostorima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga ugroženo poslovanje te je došlo do obustave rada ili značajnijeg pada prihoda, s ciljem pomoći našim partnerima, donesena je odluka kojom se osiguravaju sljedeće mjere:Komitentima podružnice Upravljanje nekretninama, Tržnice Zagreb i Gradska groblja koji su pogođeni potresom, kroz dvije kategorije:

 • Komitenti koji nisu mogli obavljati djelatnost u iznajmljenom prostoru zbog posljedica potresa jer je prostor neuporabljiv – oslobađaju se zakupnine u 100% iznosu (od 22.03.2020. do ponovne uporabe);
 • Komitenti koji su u djelomično oštećenim prostorima, ako je oštećenje utvrđeno od strane ovlaštene stručne osobe, na pisani zahtjev zakupnika  - oslobađaju se zakupnine najdulje 3 mjeseca.

Komitentima podružnice Upravljanje Nekretninama, Autobusni Kolodvor Zagreb i RTZ koji su pogođeni COVID-19 u dvije kategorije:

 • Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite – oslobodit će se 50% zakupnine od 19. ožujka 2020. do ukidanja mjera;
 • Komitenti koji su obavljali djelatnost, ali su posredno pogođeni krizom uzrokovanom Covid-19, tako da im je smanjen prihod– odobrit će se odgoda plaćanja od 90 dana i mogućnost obročne otplate na 12 mjeseci, uz podnesen zahtjev.

Komitentima podružnice Tržnice i Gradska groblja u tri kategorije:

 • Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite –  u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine za razdoblje od 19. ožujka do ukidanja mjera;
 • Komitenti koji nisu obavljali djelatnost, ali ne zbog same odluke Stožera CZ, nego zbog nemogućnosti Tržnica Zagreb da osigura  alternativnu infrastrukturu (klupe, kućice, prostore) u skladu sa zahtijevanim okolnostima  – u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine od 19. ožujka do stjecanja uvjeta za korištenje predmeta zakupa;
 • Zakupnici kojima je smanjen prihod uslijed posljedica uzrokovanim virusom COVID-19 mogu biti oslobođeni plaćanja zakupnine u iznosu od 20% do najviše 50 %, uz pisani zahtjev, – u razmjernom smanjenju postotka prihoda.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava koje proizlaze iz ovih mjera mogu se preuzeti s internetskih stranica Zagrebačkog holdinga i pojedinih podružnica. Svi zakupnici koji su zaprimili račune, a pripadaju nekoj od navedenih kategorija, mogu se javiti kroz Pozivni centar i broj 072 500 400 te putem elektroničke pošte info@zgh.hr kako bi se ranije generirani račun stornirao, a potraživanja obustavila u skladu s konkretnom mjerom.

 

GRAD VELIKA GORICA

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Velike Gorice o uvođenja mjera za pomoć gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom.

Zahtjevi se zaprimaju od 11.5.2020. do 10:00 sati do 22.5.2020. do 23:59:59 sati.

Prihvatljivi korisnici potpora su:

 • subjekti kojima je Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnim djelatnostima i održavanja sportskih i kulturnih koju je donio Stožer civilne zaštite RH dana 19. ožujka 2020. potpuno ili djelomično obustavljena gospodarska aktivnost
 • subjekti koji imaju najmanje 1 zaposlenu osobu u punom radnom vremenu (vlasnik ili zaposleni radnik)
 • subjekti koji nisu bili u blokadi prije donošenja Odluke SCZ
 • subjekti koji do dana donošenja Odluke SCZ nemaju dugovanja prema Gradu Velikoj Gorici te trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada

 

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

 • troškovi plaća radnicima (ukoliko Korisnik potpore ne koristi niti jednu drugu mjeru potpore vezane uz plaće radnika ili potpore HZZ-a)
 • najam prostora za koji postoji ugovor o najmu (isključeni su subjekti s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim pravima, te subjekti u vlasništvu članova obitelji)
 • režijski troškovi
 • kupnja sirovine i repromaterijala
 • troškovi proizvodnje u tijeku odnosno zbrinjavanja zaliha
 • obrtna sredstva za ostale troškove neophodne za nastavak poslovanja

 

Mjesto ulaganja mora biti na području grada Velike Gorice.

 

Kriteriji za dodjelu potpora:

 • Pad poslovnih prihoda/primitaka u razdoblju od 1.4.2020. do 30.4.2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

- 10 bodova - 25% do 50% pada prihoda

- 20 bodova - 51% do 75% pada prihoda

- 40 bodova - 76% do 90% pada prihoda

- 60 bodova- 91% do 100% tj. Potpuna obustava poslovanja

 

 • Kretanje broja zaposlenih u razdoblju od 19.3.2020. do 30.4.2020. godine
 • 0 bodova – više od 50% zaposlenih otpuštenih
 • 20 bodova – otpuštenih do 50% zaposlenih
 • 40 bodova – nije bilo otpuštenih

Visina potpore ovisi o broju ostvarenih bodova i broju zaposlenih.

Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može biti do 3.000,00 kn. Maksimalni broj zaposlenih za obračun potpore, po obrtu ili trgovačkom društvu je 5.

Uz Zahtjev (Obrazac 1) za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 prilaže se sljedeća dokumentacija:I. ZA PODUZETNIKE S POTPUNOM OBUSTAVOM POSLOVANJA (100% PAD PRIHODA/PRIMITAKA):1. Izvadak iz sustava e-porezna o zatvaranju poslovne jedinice (za razdoblje u kojem je nastupila obustava poslovanja)

2. Pregled prometa po svim poslovnim računima za razdoblje od 01. do 30.04.2020. godine ovjeren od strane banke

- U slučaju da prijavitelj u navedenom razdoblju ima promet po izvanrednoj osnovi (npr. uplata temeljem mjera HZZ-a, pozajmica vlasnika i sl.) navedeno je potrebno opisati te po potrebi opravdati dostavom dodatne dokumentacije (npr. izdana faktura, narudžba i izvod po računu)

3. Izjava o točnosti podataka (Obrazac 2.)

4. JOPPD obrazac za 3. i 4. mjesec 2020. godine s potvrdom porezne uprave o zaprimanju prijave

5. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO za 3. i 4. mjesec 2020. godine – za paušalne obrte

6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 3.)

II. ZA PODUZETNIKE S DJELOMIČNOM OBUSTAVOM POSLOVANJA (PAD PRIHODA/PRIMITAKA MANJI OD 100%):

1. Knjiga izlaznih računa za razdoblje: od 1. do 30.4. 2019. godine i od 1. do 30.4.2020. godine – za trgovačka društva i obrte u sustavu PDV-a

2. PPI obrazac za razdoblje: od 1. do 30.4. 2019. godine i od 1. do 30.4.2020. godine – za obrte koji nisu u sustavu PDV-a

3. Izjava o ostvarenim primicima za razdoblje: od 1. do 30.4. 2019. godine i od 1. do 30.4.2020. godine – za paušalne obrte

4. Izjava o točnosti podataka (Obrazac 2.)

5. JOPPD obrazac za 3. i 4. mjesec 2020. godine s potvrdom porezne uprave o zaprimanju prijave

6. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO za 3. i 4. mjesec 2020. godine – za paušalne obrte

7. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 3.)

Obrasci 1., 2. i 3. dostupni su na internetskoj stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Navedene obrasce potrebno je potpisati i ovjeriti pečatom od strane ovlaštene osobe za zastupanje te skenirane dostaviti na e-mail adresu: poduzetnistvo@gorica.hr .

Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, na brojeve telefona: 5559-436, 5520-522, 5520-527 i 5520-521 ili putem e-mail adrese: poduzetnistvo@gorica.hr.

 • donesena je odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je privremeno obustavljen rad.
 • donesena je odluka oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javnih površina korisnicima koji iste nisu u mogućnosti koristiti zbog nastalih okolnosti.

Od 6.5.2020. možete poslati zahtjeve za oslobađanje plaćanja navedenih naknada, a obrasce možete pronaći na stranici http://www.gorica.hr/2020/05/od-danas-mozete-poslati-zahtjeve-za-oslobadanje-placanja-komunalne-naknade-i-naknade-za-koristenje-javnih-povrsina/

 

GRAD VRBOVEC

Grad Vrbovec donio Odluku 7.5.2020.

Radi se o namjenskim, jednokratnim potporama poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima iz kojih će vrbovečki gospodarstvenici pokrivati:

 • troškove najma poslovnog prostora
 • troškove režija u poslovnom prostoru
 • troškove sirovina i materijala bitnih za rad osnovne djelatnosti, a koja su došla u dospijeće plaćanja u vremenu narušene gospodarske aktivnosti
 • troškove knjigovodstvenih usluga
 • drugi obrazloženi opravdani troškovi (naknade, članarine…)

 

Jednokratne potpore isplaćivat će se u visini od 3.000 kuna poslodavcima koji zapošljavaju 1 ili 2 radnika, 5.000 kuna poslodavcima sa 3 ili 4 radnika te 7.000 kuna onima sa 5 i više radnika.

Grad Vrbovec je svojim ugostiteljima omogućio  maximalno korištenje gradskih  prostora kako  bi  se  povećali prostori terasa čak i za one koji do sada nisu koristili  gradske prostore za  terase lokala a u cilju  osiguranja što više  prostora koji zadovoljava uvijete  propisane Odlukom Hrvatskog  zavoda za javno zdravstvo  a kako  štitili zdravlje zaposlenika i građana uz  što veće umanjenje  loših financijskih očekivanja  za  ugostiteljske  obrte.

Prvi paket mjera potpore građanima i poduzetnicima  prihvaćen je početkom travnja

 • oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za pravne osobe
 • oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za građane
 • oslobođenje od plaćanja zakupnina javnih površina
 • oslobođenje roditelja od plaćanje vrtića za vrijeme dok su vrtići zatvoreni
 • zaustavljeni su svi postupci ovrhe po osnovi ne plaćanja komunalne naknade te se za 2020. neće obračunavati zatezne kamate za komunalnu naknadu

 

Sve mjere će se  primjenjivati od 11.5. uz dostavu informacija  o procedurama ( zahtjevi, uvjeti, obrasci )  e-mailom svakom obrtniku članu Udruženja.  

 

GRAD ZAPREŠIĆ

Grad Zaprešić, Općine Bistra i Jakovlje donijele su mjere:

 • Oslobođenje plaćanja 100% komunalne naknade sve obveznike koji su Odlukom Stožera civilne zaštite morale zatvoriti svoje obrte, a ostalima smanjena je komunalna naknada 30%.

Period oslobađanja je u gradu Zaprešiću i općini Bistra od 01. travnja do 31. svibnja , koje će po potrebi biti produženo.

Općina Jakovlje to oslobođenje uvela je za drugi kvartal. 

 • do prestanka posebnih okolnosti, odgođene su pokrenute prisilne naplate potraživanja od strane Grada i Općina, a nove se neće pokretati, niti će se naplaćivati zatezne kamate na zakašnjela plaćanja.
 • U gradu Zaprešiću oslobođeni su plaćanja zakupnina korisnici poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada.

 

GRAD SVETI IVAN ZELINA

U svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Grada Svetog Ivana Zeline u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom, Grad Sveti Ivan Zelina uvodi sljedeće mjere koje stupaju na snagu od 18. ožujka 2020.:

 

 • u narednom razdoblju od 3 (tri) mjeseca neće se provoditi radnje prisilnih naplata potraživanja, osim u slučajevima prijetnje zastare potraživanja za prihode Proračuna (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i drugi prihodi);
 • odobrava se odgoda plaćanja 1. rate komunalne naknade za 2020. godinu (ne i naknade za uređenje vode) poduzetnicima-pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju neku od gospodarskih djelatnosti koja dospijeva 31.03.2020. godine, na način da se pomiče rok dospijeća plaćanja za tri mjeseca;
 • obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora i javnih površina temeljem izdanih računa od strane Grada Svetog Ivana Zeline (osim političkih stranaka), u cijelosti se oslobađaju obveze plaćanja zakupnine za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

 

GRAD SAMOBORU ponedjeljak, 4. svibnja otvorio se Javni poziv za dodjelu potpora gospodarskim subjektima koji će biti aktivan do 18. svibnja. Mjera je usmjerena gospodarskim subjektima s područja grada Samobora (trgovačka društva, obrti i OPG-ovi) kojima je Odlukom stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. godine obustavljen rad.

 • Potpora iznosi 2.000,00 kuna po svakoj zaposlenoj osobi do maksimalnog iznosa od 200.000,00 kuna mjesečno po gospodarskom subjektu. Mjera će trajati do 31. svibnja 2020. godine, a isplaćivat će se za mjesece travanj i svibanj 2020.
 • Potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora u 2020. godini. Potporu mogu ostvariti pravni subjekti koji su zaposlili osobu s prebivalištem na području grada Samobora, na neodređeno ili određeno vrijeme. Potpore su podijeljene u razrede, prema obliku i visini:

-  za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti: - potpora iznosi 6.000,00 kuna za korisnike koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a za sve ostale djelatnosti iznosi 4.000,00 kuna.

- za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti: - potpora iznosi 7.000,00 kuna za korisnike koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a za sve ostale djelatnosti iznosi 5.000,00 kuna.

Jedan subjekt može tijekom 2020. godine ostvariti pravo na potporu (samo)zapošljavanju za najviše tri (3) novozaposlene osobe

 

 • Dječji vrtići kojima su osnivači privatne pravne i fizičke osobe, vjerske zajednice te obrtne djelatnosti dadilja koji su privremeno obustavili rad ostvaruju pravo na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja programa (1.000,00 kn za cjelodnevni programa, 500,00 kn za poludnevni program po djetetu) uz uvjet da zadrže isti broj zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada.
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za mjesece travanj i svibanj ukoliko su podmirili obvezu za mjesec veljaču do dana dospijeća iste
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a u zakupu su javnih površina na području grada Samobora oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.
 • Obustavlja se naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.
 • Obustavlja se naplata zakupa poslovnih prostora u zakupu t.d. Komunalac d.o.o. za sve pravne i fizičke osobe koje neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

Grad Samobor ovim putem obavještava sve vlasnike/korisnike ugostitelje koji žele koristiti javnu površinu i započeti s radom 11. svibnja 2020. godine (ukoliko Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donese Odluku), da će ugovore o korištenju javnih površina moći zaključiti prema već podnesenim zahtjevima, uz mogućnost nadopune i izmjene.Od 4. svibnja 2020. godine Grad Samobor omogućio je postavljanje ugostiteljskih terasa na javnim površinama, uz apel Stožera civilne zaštite grada Samobora kako su svi korisnici javnih površina dužni pridržavati se svih propisanih odluka, naputaka i mjera Stožera civilne zaštite RH.

OPĆINA SVETA NEDELJA

 • Odgađa se plaćanje komunalnih naknada za pravne subjekte i obrtnike na rok od tri mjeseca.
 • U potpunosti se oslobađa naplata svih javnih površina i najmova javnih prostora koji su u trajnom zakupu na rok od tri mjeseca.

 

GRAD JASTREBARSKO

Prema prijedlogu i preporukama Odluka donose se slijedeće mjere:

 • vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji imaju registrirano sjedište na području Grada Jastrebarskog, oslobađaju se 4 mjeseca plaćanja komunalne naknade,
 • pravne i fizičke osobe s kojima Grad ima Ugovor o korištenju javnih površina, oslobađaju se od plaćanja naknade za iste kao i poreza na korištenje javnih površina i to u razdoblju od 1. travnja, pa sve do kraja 2020. godine,
 • u istom razdoblju se i zakupoprimci oslobađaju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog, izuzev ugovora o zakupu poslovnih prostora koji služe za obavljanje financijskih djelatnosti,
 • ugostitelji se oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju do kraja ove godine,
 • Vode Jastrebarsko d.o.oOslobađaju plaćanja fiksnog dijela vodne usluge za poslovne subjekte koji su prestali sa radom temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite RH, sa danom prestanka rada do isteka mjera, pod uvjetom da isti na dan 31. prosinca 2019.godine nemaju evidentiranih dugovanja s osnove javne vodoopskrbe i odvodnje
 • Ceste Jastrebarsko d.o.o. Obustavljaju naplatu zakupa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti prodaje robe široke potrošnje na Sajmištu u Jastrebarskom te obustavljaju naplatu parkiranja na javnim površinama na Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom.
 • Djelatnosti dadilja s područja Jastrebarskog nastavlja se sufinancirati ta djelatnost u punom iznosu.
 • Centar za kulturu osloboditi će korisnike programa od obveze plaćanja istih, za vrijeme obustave programa.
 • U razdoblju do 30. lipnja 2020. godine, Grad Jastrebarsko, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Jastrebarskog neće provoditi mjere prisilne naplate svojih potraživanja protiv pravnih i fizičkih osoba

GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Odluku:

 • Poduzetnicima kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. izrečena protuepidemijska mjera obustave rada, mjesečna zakupnina za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela određuje se u iznosu od jedne kune po četvornom metru, a rok za plaćanje komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti odgađa se za 90 dana od datuma dospijeća navedenog na izdanim rješenjima, uplatnicama-računima odnosno sklopljenim ugovorima, te im se u navedenom razdoblju neće  obračunavati zakonske zatezne kamate.
 • U periodu do 30. lipnja 2020. neće se poduzimati radnje niti pokretati postupci radi prisilne naplate prihoda Proračuna Grada Dugog Sela (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgradenih zgrada, zakupnina, najamnina i drugi prihodi) osim onih kojima prijeti zastara, a u već pokrenutim postupcima ovrha će se odgoditi za isto vremensko razdoblje.
 • Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kojima je uslijed nastupanja posebnih okolnosti Odlukom Stožera civilne zaštite od 19.3.2020. obustavljen rad, kao i obveznici koji su nastavili s radom, a korisnici mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta zbog poteškoća u poslovanju, oslobađaju se u potpunosti plaćanja drugog obroka komunalne naknade koji obuhvaća razdoblje od travnja do lipnja 2020.
 • Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, oslobađaju se za 50% utvrđenog iznosa drugog obroka komunalne naknade koji obuhvaća razdoblje od travnja do lipnja 2020.
 • Obveznicima plaćanja komunalne naknade odobrava se odgoda plaćanja preostalih obroka u 2020. na način da se rok plaćanja produžuje za 90 dana. Za vrijeme odgode neće se obračunavati zakonske zatezne kamate i ne teče zastara.
 • Pravnim i fizičkim osobama neće se naplaćivati zakup za korištenje javnih površina za postavu pokretnih naprava i kioska kao ni naknada za prodajna mjesta na sajmištu u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2020.
 • Pravne i fizičke osobe kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite od 19. ožujka 2020. obustavljen rad, oslobađaju se plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dugog Sela, počevši od dana obustave rada (19.3.2020. do 31.kolovoza 2020.)
 • Ustanove čiji je osnivač Grad Dugo Selo osloboditi će plaćanja zakupnine zakupnike kojima je Odlukom Stožera od 19.3. obustavljen rad za poslovne prostore u vlasništvu Grada Dugog Sela koji su im dani na upravljanje, počevši od dana obustave rada (19.3.do 31.8.2020)
 • Odgađa se pokretanje postupka prisilne naplate svih potraživanja Grada Dugog Sela do 30. rujna 2020. osim za ona potraživanja kojima prijeti zastara.
 • Pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Dugog Sela oslobađaju se plaćanja poreza na potrošnju u razdoblju od 1.5. do 31.12.2020.
 • Svim fizičkim i pravnim osobama odobrava se odgoda plaćanja obveza prema Gradu Dugom Selu koje nisu obuhvaćene ovom Odlukom a dospijevaju u razdoblju od 1.4.2020. do 31.12.2020.

Za sve informacije možete se obratiti Upravnom odijelu za gospodarstvo i financije te Upravnom odijelu za društvene djelatnosti grada Dugog Sela.

 

 OPĆINA RUGVICA

 • Ukida prirez porezu na dohodak

Mjera stupa na snagu 1.4.2020.

 

GRAD IVANIĆ GRAD

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje Javni poziv za dodjelu potpore poduzetnicima s područja Grada Ivanić-grada kojima je zabranjen rad uslijed pandemije, rok za podnošenje prijave je 8.5.2020.

Korisnici za koje je poziv namijenjen su mikro poduzetnici.

Korisnici potpore mogu biti gospodarski subjekti- mikro poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

 • Zabranjen im je rad temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br. 32/2020).
 • Imaju sjedište na području Grada Ivanić-Grada (provjera OIB-a u odgovarajućem registru).
 • Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog u trenutku prijave (izuzev obrta).
 • Nisu otpustili nijednog zaposlenika (osim prekida radnog odnosa temeljem zahtjeva zaposlenika) u razdoblju nakon 19. ožujka 2020. Navedeno će dokazati potpisom Izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koja je sastavni dio prijavnog obrasca.
 • Nemaju dospjelih dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Grad Ivanić-Grad što će u postupku obrade podnesene prijave utvrditi Upravni odjel za financije i proračun.
 • U cijelosti su u privatnom vlasništvu.
 • Osnovna djelatnost nije im svrstana u područje A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007).

 

Svakom korisniku koji zadovolji uvjete Javnog poziva dodijelit će se nenamjenska financijska potpora u fiksnom iznosu od 5.000,00 kn.

 

Valjana prijava za potporu sadrži sljedeće obvezne obrasce i priloge:

 • Prijavni obrazac (potpisan i ovjeren – papirnata verzija ili skenirani dokument u PDF formatu za elektroničku prijavu).
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (potpisana i ovjerena – papirnata verzija ili skenirani dokument u PDF formatu za elektroničku prijavu).
 • Preslika posljednjeg dostupnog JOPPD obrasca (stranica B) s potvrdom Porezne uprave o njegovom zaprimanju (izuzev obrta).

Prijavni obrazac i obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti dostupni su na web stranicama Grada Ivanić-Grada, www.ivanic-grad.hr .

 

Prijavu je moguće podnijeti na dva načina:

 1. Poštom ili osobnom dostavom (poštanski sandučić na stražnjem ulazu Gradske uprave) u zatvorenoj omotnici na adresu:
  • Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „Prijava za dodjelu interventne potpore“.
 2. Elektroničkom poštom na adresu:

 

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr .

Sve informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, na broj telefona: (01) 2831 373 ili upitom na e-mail adresu: martin.madaras@ivanic-grad.hr .

 

Isto tako Gradsko vijeće donijelo je odluku za ublažavanje posljedica uzrokovane pandemijom:

 • Obustavljaju se postupci prisilne naplate potraživanja proračunskih prihoda Grada Ivanić-Grada za sve pravne i fizičke osobe u narednom periodu od 3 ( tri ) mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, osim u slučajevima prijetnje zastare potraživanja, kao i poštivanja zakonskih rokova prijave potraživanja u stečajni i predstečajni postupak.
 • Odobrava se odgoda plaćanja komunalne naknade svim pravnim osobama  na području Grada Ivanić-Grada na način da se dospijeće plaćanja računa za ožujak, travanj i svibanj odgodi za tri mjeseca, bez obračuna zakonskih zateznih kamata.
 • Odobrava se oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za ožujak, travanj i svibanj svim fizičkim i pravnim osobama kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
 • Odobrava se oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za ožujak, travanj i svibanj svim fizičkim i pravnim osobama kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a koji su kao zakupci prostora u kojemu obavljaju djelatnost preuzeli temeljem ugovora o zakupu i obvezu plaćanja komunalne naknade.
 • Odobrava se oslobođenje plaćanja 50 % iznosa komunalne naknade u periodu oporavka i to za lipanj i srpanj svim fizičkim i pravnim osobama koji su odlukom Stožera imali obustavljen rad
 • Obveznicima plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Ivanić-Grada kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske neće se naplaćivati zakupnina u periodu od 19.03.2020. pa sve do uspostave ponovnog rada.
 • U periodu oporavka i to u razdoblju od 2 mjeseca od dana stavljanja van snage Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske poslovnim subjektima kojima je obustavljen rad Odlukom Stožera odobrava se oslobođenje od plaćanja zakupnine i to u visini od 50 % iznosa ugovorene zakupnine važeće prije stupanja na snagu Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

 • Trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za poslovne prostore u vlasništvu grada Ivanić-Grada kojima upravlja temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada od 10.02.2011. ( Službeni glasnik 02/2011 ), a vezano za čl. 4. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada ( Službeni glasnik 02/14, 05/15 i 03/19 ) oslobodit će od plaćanja zakupnine zakupnike kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u periodu od 19.03.2020. pa sve do uspostave ponovnog rada.

 

 • U periodu oporavka i to u razdoblju od 2 mjeseca od dana stavljanja van snage Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske poslovnim zakupcima kojima je obustavljen rad Odlukom Stožera odobrava se oslobođenje od plaćanja zakupnine i to u visini od 50 % iznosa ugovorene zakupnine važeće prije stupanja na snagu Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

 • Zakupnina koju je korisnik prodajnog mjesta platio unaprijed za korištenje Gradske tržnice, Maznica 7, Ivanić-Grad, a u skladu s Općim uvjetima isporuke, usluge javne tržnice na malo u Ivanić-Gradu donesenih dana 11.03.2019., temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o davanju prethodne suglasnosti Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o. na Opće uvjete isporuke usluge javne tržnice na malo u Ivanić-Gradu (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/19), oslobodit će od plaćanja zakupnine za period od uspostave ponovnog rada do dana kada je iskoristio unaprijed plaćenu zakupninu.

 

 • Ukoliko korisnik komunalne usluge tržnice na malo ne želi više koristiti navedene usluge od uspostave ponovnog rada, isti ima pravo na povrat unaprijed plaćene zakupnine koju je platio za period kada je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u periodu od 19.03.2020. pa sve do uspostave ponovnog rada.

 

 • Korisnici usluga rezervacije prodajnih mjesta na Povremenom sajmu, Omladinska ulica, na parkiralištu kod Sportskog parka „Zelenjak“ koji su s trgovačkim društvom Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. zaključili ugovor o rezervaciji prodajnih mjesta te istu platili, imaju pravo koristiti prodajno mjesto kada rad bude ponovno uspostavljen na Povremenom sajmu, Omladinska ulica, na parkiralištu kod Sportskog parka „Zelenjak, bez plaćanja placarine u razmjernom dijelu uplaćene rezervacije prodajnog mjesta kojega nisu koristili s obzirom na obustavu rada sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u periodu od 19.03.2020.

 

 • Poslovni subjekti koji imaju sjedište na području Grada Ivanić Grada ostvaruju pravo na pružanje besplatne usluge od strane Razvojne agencije IGRA d.o.o. za prijavu na mjere ublažavanja posljedica epidemije koje donose Vlada Republike Hrvatske, Zagrebačka županija i Grad Ivanić Grad, a radi ostvarivanja istih trebaju podnijeti zahtjev Gradu Ivanić-Gradu, uz ispunjavanje uvjeta da nemaju na dan 31. prosinca 2019. godine dospjelih obaveza prema Gradu - Ivanić Gradu ili su te obaveze podmirili nakon stupanja na snagu ove Odluke.

 

 • Pravne i fizičke osobe kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske oslobađaju se obveze plaćanja poreza na potrošnju u periodu od obustave rada pa do isteka dva mjeseca od dana uspostave ponovnog rada.

 

 • Pravne i fizičke osobe kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske oslobađaju se obveze plaćanja poreza na korištenje javne površine u periodu od obustave rada pa do isteka dva mjeseca od dana uspostave ponovnog rada.

 

OPĆINA KRIŽ

 

Općinsko vijeće općine Križ donosi mjere:

 

 • Pravne osobe i obrtnici koje obavljaju gospodarske djelatnosti na području Općine Križ oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade za 4., 5. i 6. mjesec 2020. godine u cijelosti.
 • Za sve pravne i fizičke osobe odgađaju se mjere prisilne naplate komunalne naknade kao i obračun zateznih kamata za isto u travnju, svibnju i lipnju 2020.

 

 

OPĆINA KLOŠAR IVANIĆ

 

Općinsko vijeće donosi Odluku:

 

 • Obveznici komunalne naknade- vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kojima je obustavljen rad Odlukom Stožera oslobađaju se u potpunosti plaćanja komunalne naknade za 4.5.i 6 mjesec.
 • Obveznici plaćanja zakupa kojima je obustavljen rad Odlukom Stožera oslobađaju se u potpunosti obveza plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Klošar Ivanić za proglašeni period obustave rada počevši od 1.4. 2020. a ostali obveznici plaćanja zakupa djelomično se oslobađaju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Klošar Ivanić 50% za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. izuzev ugovora o zakupu poslovnog prostora koji služi za obavljanje financijskih djelatnosti.
 • U razdoblju do 30. rujna 2020.Općina Klošar Ivanić neće pokretati postupke prisilne naplate svojih potraživanja protiv pravnih i fizičkih osoba