Zakup poslovnih prostora u Zagrebu

Raspisan je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Zagrebu. U tijeku je prikupljanje pisanih ponuda koje se mogu dostaviti do 14. ožujka 2018. godine.

Popis poslovnih prostora
Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu koji se daju u zakup može se pogledati ovdje: Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu.

Prihvatljivi korisnici
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Neprihvatljivi korisnici

Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Način podnošenja prijave
Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada, IBAN br. HR3423600001813300007 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB-01.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom s naznakom:

 

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARATI“

na adresu:

GRAD ZAGREB POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA

Gradski ured za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada

Odjel za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb,

Trg Stjepana Radića 1

Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 372, III kat, dana 19.3.2018. u 14,00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Rok natječaja
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 14.ožujka 2018. godine.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Više o samom Javnom pozivu saznajte na poveznici.