Dozvole - licencije

Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije)

Sukladno Zakonu o obrtu (NN 143/2013), čl.56. i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (NN 37/2015)., za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati Dozvolu (Licenciju) za prijem učenika. Dozvola (Licencija) izdaje se obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti sukladno odredbi članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa praktične nastave i vježbi naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta iz članka 56. stavaka 3. do 7. Zakona o obrtu vezanih uz stručnu spremu mentora.

Osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja mogu biti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom;
 • osobe kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju do 01.07 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
 • osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i najmanje 10 godina radnog iskustva do 10. prosinca 2013. u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.
 • osobe sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;

Za postupak izdavanja dozvole (licencije) potrebno je priložiti:

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ( LICENCIJE)
 2. RJEŠENJE O OBRTU/OBRTNICU – (preslika) za osobe koji imaju vlastiti obrt ili RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA u kojem se vidi da imate upisanu djelatnost za koju želite dobiti licencu (preslika).
 3. PRESLIKU MAJSTORSKE DIPLOME / POTVRDE O POLOŽENOM MAJSTORSKOM ISPITU i izvadak iz HZMO iz kojeg se vidi da je osoba koja će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja zaposlena u Vašoj tvrtki, ili: za osobe koje nisu položile majstorski ispit: Presliku Svjedodžbe završene škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija), presliku radne knjižice iz koje je vidljiv radni staž u struci od 10 godina do 10.12.2013.g. ili potvrdu o ostvarenom radnom stažu izdanu od HZMO-a i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika .
 4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (preslika).
 5. RJEŠENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja .
 6. ISPUNJENI OBRAZAC ZA IZDAVANJE POTVRDE SUDA ČASTI Hrvatske obrtničke komore da Vam nije oduzeto pravo na primanje naučnika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja .
 7. ISPUNJENI OBRAZAC III A (ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNOG UVJERENJA ZA FIZIČKU OSOBU) za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.
 8. POTPISANU SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja .
 9. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja . Troškovi postupka licenciranja iznose 600,00 kuna i plaćaju se temeljem izdanog računa nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje licence u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu. Nakon izdavanja Dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu, Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagrebu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb, na tel: 01/48 06 545, 48 06 543, 48 06 553 i 48 06 541 ili na e-mail: obrazovanje@okz.hr

Obavijesti i dokumentacija

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Zahtjev za izdavanje licencije 31 KB
PDF icon Suglasnost za traženje podataka 250.82 KB
PDF icon Potvrda Suda časti HOK 183.68 KB
Microsoft Office document icon Obrazac III a.37 KB
PDF icon Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2017.486.83 KB
Datoteka Prijavni obrazac COOG 2017-Gospodarski subjekti29.09 KB
Datoteka Izjava o koristenju potpore _2017.14.24 KB
Datoteka Izjava o potporama male vrijednosti_2017.26.83 KB