Samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti

Predmet i trajanje javnog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje.

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, a koje su pohađale radionicu za samozapošljavanje – poduzetničku edukaciju namijenjenu budućim korisnicima potpore, uz uvjet da:

 • imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima sjedište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima glavnu djelatnost iz područja C – prerađivačka industrija (NKD 2007), osim za djelatnosti iz odjeljaka i razreda 11 (Proizvodnja pića), 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda), 19 (Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda), 25.4 (Proizvodnja oružja i streljiva), 33 (Popravak i instaliranje strojeva i opreme).

Radionicu organizira i provodi Plavi ured.

Potpora na temelju ovog javnog poziva ne može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje od Grada Zagreba i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt mogu koristiti potporu ako dokažu da su podmirile sve obveze po osnovi javnih davanja na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

U slučaju da poslovni subjekt osniva više suvlasnika/suosnivača potporu mogu ostvariti najviše 4 suvlasnika/suosnivača. U slučajevima kada su, uz podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje suvlasnici/suosnivači poslovnog subjekta i druge fizičke osobe, podnositelji zahtjeva moraju biti većinski suvlasnici/suosnivači na sljedeći način:

 • dva, tri ili četiri suvlasnika/suosnivača – podnositelj zahtjeva mora imati većinski udjel u vlasništvu, najmanje 51 %;
 • tri suvlasnika/suosnivača – dva podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 51 %;
 • više od četiri suvlasnika/osnivača – jedan podnositelj zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 25 %, više podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge suvlasnike/suosnivače.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz poslovni plan koji se dostavlja uz zahtjev priložiti i ponude za troškove za koje traži potporu. Trošak PDV-a smatra se prihvatljivim za poslovne subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Popis djelatnosti

Potporu je moguće zatražiti za obavljanje iz područja C (Prerađivačka industrija, svi razredi od 10 do 33) prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine, osim:

11 – proizvodnja pića
12 – proizvodnja duhanskih proizvoda
19 – proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
25.4 – proizvodnja oružja i streljiva
33 – popravak i instaliranje strojeva i opreme.

Namjena korištenja potpora 

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 • zakup poslovnog prostora,
 • troškovi atesta i procjene opasnosti,
 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 • kupnja licenciranih informatičkih programa,
 • kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama),
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade,
 • doprinosi za samozaposlenu osobu,
 • izrada web stranice,
 • web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 • dizajn i tisak promidžbenih materijala,
 • internet oglašavanje,
 • izrada vizualnog identiteta,
 • troškovi za knjigovodstvene usluge,
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
 • kupnja/najam licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti,
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost,
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškovi atestiranje i certificiranja proizvoda i usluga.

Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije poslovnog subjekta za vrijeme obavljanja djelatnosti, a za najviše 12 mjeseci poslovanja.

Visina potpore i način isplate

Potpora se može odobriti u iznosu do 75.000,00 kuna.

Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.

Isplata se vrši jednokratno, po potpisu ugovora o korištenju potpore. Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Zahtjev za odobravanje potpore podnosi se Plavom uredu, Vodnikova 12/2, Zagreb.  Uz zahtjev za dodjelu potpore podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (original),
 • dokazi o stečenom formalnom obrazovanju npr. svjedodžbe, diplome i sl. (preslika),
 • potvrda o evidenciji staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokazi o neformalnom radnom iskustvu (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, rad u inozemstvu i dr.), specijalističkom obrazovanju, nagradama, priznanjima i sl. (preslika),
 • poslovni plan (original),
 • dokaze o dogovorenoj poslovnoj suradnji (original),
 • ponude za troškove za koje traži potporu (original),
 • osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje imaju status hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i zarobljenih hrv. branitelja, osobe s invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine moraju dostaviti pisane dokaze o svom statusu (Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog, nestalog ili zarobljenog hrvatskog branitelja (original), Izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (original), Rješenje o statusu osobe s invaliditetom­ (preslika)).

Javni poziv i prateća dokumentacija

Javni poziv
Zahtjev za dodjelu potpora za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti
Izjava o pripadništvu romskoj nacionalnoj manjini
Pravilnik Grada Zagreba za samozapošljavanje.